Controle-instanties De sociale inspectie op bezoek

Waarom krijgt men bezoek van de inspectie?

De redenen waarom een werkgever het bezoek ontvangt van de inspectie kunnen velerlei zijn.

In de eerste plaats kan het gaan om een gewoon routinebezoek. Dit is vaak, maar niet noodzakelijk, aangekondigd.

Een bezoek kan vanzelfsprekend ook het gevolg zijn van een klacht of een aangifte vanwege een werknemer, de vakbond of zelfs een concurrent. Dergelijke aangiften gebeuren in de praktijk wel eens anoniem. Niets belet de inspectie evenwel daaraan toch gevolg te geven, voor zover het gaat om een anonieme klacht met voldoende concrete gegevens. De praktijk wijst trouwens uit dat een anonieme klacht vaak aan de basis ligt van het optreden van de sociale inspectie.

Verder kan het bezoek van de inspectie uiteraard het gevolg zijn van een onderzoek door de arbeidsauditeur omdat het arbeidsauditoraat nu eenmaal over de vervolgingsbevoegdheid in sociale zaken beschikt.

Het is inderdaad uiteindelijk bij de arbeidsauditeur dat het proces-verbaal van de inspectie terechtkomt. Het is ook de auditeur die beslist of er strafvervolging wordt ingesteld, dan wel of de zaak wordt geklasseerd.

Indien de arbeidsauditeur de inbreuken niet strafrechtelijk vervolgt, bestaat wel de mogelijkheid dat de administratie een administratieve geldboete oplegt.

In de praktijk geven de meeste inbreuken geen aanleiding tot strafrechtelijke vervolging. De meeste inbreuken worden afgehandeld door een administratieve geldboete. Enkel voor de zware inbreuken (zwartwerk, illegale tewerkstelling van vreemdelingen) volgt bijna systematisch strafrechtelijke vervolging.

Dient een geïdentificeerde werknemer klacht in, dan heeft de inspecteur niet het recht de naam van de klager mee te delen. Zelfs voor de rechtbank mag de naam van de werknemer die klacht heeft ingediend, niet bekend worden gemaakt, tenzij de werknemer daarmee heeft ingestemd.