Controle-instanties De sociale inspectie op bezoek

Verhinderen van toezicht?

Verhinderen van toezicht is trachten te beletten dat het toezicht verloopt zoals wettelijk voorgeschreven. Volgens die wettelijke voorschriften is een zekere medewerking van de werkgever vereist. Verhinderen van toezicht wordt strafbaar gesteld.

Opgemerkt dient te worden dat niet enkel de werkgever gestraft kan worden wegens verhindering van toezicht. Iedereen die de inspecteurs verhindert de nodige vaststellingen te doen, begaat een misdrijf.

Ingevolge rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg is evenwel duidelijk geworden dat niet elke verhindering van toezicht ook tot strafvervolging kan leiden.

Niemand kan er inderdaad toe worden gedwongen verklaringen af te leggen waardoor hij zichzelf beschuldigt.

Het gevolg is dat de werkgever, zoals iedereen die wordt verdacht van een misdrijf, tegenwoordig zwijgrecht heeft.

Niettemin zullen bepaalde gevallen van verhindering van toezicht nog wel degelijk aanleiding kunnen geven tot vervolging. Dit is bijvoorbeeld het geval als de werkgever (of een andere persoon) de inspecteurs de toegang tot het bedrijf ontzegt. Het zwijgrecht zal evenmin kunnen worden ingeroepen wanneer de sociale inspecteur om voorlegging vraagt van documenten die wettelijk bijgehouden moeten worden.

De sociale inspecteurs kunnen ook documenten opvragen waarvan zij vermoeden dat zich daarin aanwijzingen bevinden, maar waarvan het bijhouden niet verplicht is door een wet waarop zij toezicht uitoefenen. In dat geval kunnen zij de werkgever er niet toe verplichten deze documenten voor te leggen op straffe van vervolging wegens verhindering van toezicht.

Als er echt potentieel strafrechtelijke problemen zijn, dan kan de werkgever dus maar tot op zekere hoogte worden verplicht mee te werken met de inspectie.

Besluit

In de praktijk verdient het niettemin zo veel mogelijk aanbeveling, een vertrouwensband met de inspectiediensten op te bouwen. Zoals hierboven al werd opgemerkt, hebben de inspecteurs in de eerste plaats geen repressieve opdracht, maar is het hun taak ervoor te zorgen dat de sociale wetgeving wordt nageleefd. Het kan in bepaalde gevallen dan ook nuttig zijn bij de inspectie om informatie te vragen. Vaak is het beter zelf de inspectie op de hoogte te stellen van bepaalde problemen dan deze met kunst- en vliegwerk op te lossen, om dan achteraf vast te stellen dat men de wet heeft overtreden.