Tijdens de duur van de arbeids­overeenkomst Het welzijn van de werknemer

Strafrechtelijke veroordeling

Overeenkomstig het sociale strafwetboek wordt hij die in contact treedt met de werknemers bij de uitvoering van hun werk en die geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk begaat, bestraft met een sanctie van niveau 4, zijnde een strafrechtelijke geldboete van 4800 euro t.e.m. 48.000 euro, ofwel een administratieve geldboete van 2400 euro t.e.m. 24.000 euro. De ruime formulering van de strafbare personen omvat de werkgever, zijn aangestelde, zijn lasthebber, de werknemers, maar ook alle personen van buiten de onderneming die in contact treden met de werknemers bij de uitvoering van hun werk, inzonderheid de klanten, de leveranciers, dienstverleners, leerlingen en studenten.

Eenzelfde straf kan worden opgelegd aan personen die geen einde maken aan de daden van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk binnen de termijn die door de rechter is vastgesteld. De rechter is immers gemachtigd aan diegene die zich schuldig maakt aan geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk het bevel op te leggen om een einde te maken aan die feiten.

Ook wanneer de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber geen preventiemaatregelen neemt tegen geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, kan hij gestraft worden met een strafrechtelijke geldboete van 4800 euro tot 48.000 euro, of een administratieve geldboete van 2400 euro t.e.m. 24.000 euro.

De werkgever bepaalt in het kader van de primaire preventie welke materiële en organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om situaties van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk te kunnen vermijden. Indien dergelijke situaties niet te vermijden zijn, worden er secundaire en tertiaire preventiemaatregelen getroffen om te voorkomen dat grensoverschrijdend gedrag zich voordoet of dat de schade ten gevolge van een dergelijk gedrag wordt beperkt.

Die strafbaarstelling heeft betrekking op feiten waarbij de werkgever zich niet gehouden heeft aan zijn verplichtingen om de handelingen preventief te bestrijden en de slachtoffers te beschermen in de gevallen waarin ze zich zouden voordoen.

De welzijnswet omvat een hele reeks van maatregelen zoals het uitvoeren van een risicoanalyse, het aanduiden van een gespecialiseerde preventieadviseur, het uitwerken van preventiemaatregelen en het organiseren van psychologische begeleiding.