Tijdens de duur van de arbeids­overeenkomst Aansprakelijkheid van de werknemer

Uitzonderingen: de werknemer is aansprakelijk

In drie situaties is de werknemer wel burgerrechtelijk aansprakelijk voor de schade die hij berokkent aan de werkgever of aan derden.

In geval van bedrog

Onder bedrog wordt begrepen een opzettelijke fout, begaan uit kwade trouw, door iemand die wetens en willens handelt met de bedoeling om schade te veroorzaken. Bedrog veronderstelt dus steeds de wil om te schaden.

Voorbeeld: opzettelijke vernieling: een werknemer die na een negatieve evaluatie opzettelijk met de bedrijfswagen tegen een van de paaltjes op de parking van het bedrijf rijdt.

In geval van zware fout

Onder zware fout wordt begrepen een onopzettelijke, maar erg grove en extreme fout, die voor de dader als onvergeeflijk moet worden beschouwd.

Voorbeelden: roken in een lokaal waar ontvlambare materialen zijn opgeslagen ondanks een verbodsteken of dronken een ongeval veroorzaken.

Let op!

Het begrip ‘zware fout’ kan hier niet gelijkgesteld worden met het begrip ‘dringende reden’. Met andere woorden, het is perfect mogelijk dat iemand een zware fout begaat waarvoor hij de schade moet terugbetalen aan zijn werkgever, maar dat dit feit geen grondslag is voor een ontslag om dringende reden.

Een lichte fout die bij de werknemer eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt (een herhaalde lichte fout)

Een lichte fout is die fout die een normaal aandachtige werknemer niet zou begaan (voorbeeld: door onoplettendheid, per vergissing).

Een herhaalde lichte fout veronderstelt dat de werknemer in een relatief korte tijdspanne verschillende fouten heeft begaan. Het betreft dus een werknemer die weliswaar lichte fouten begaat maar deze verschillende keren blijft herhalen. Het is niet noodzakelijk dat het steeds dezelfde fout is die zich vaak voordoet. Verschillende fouten kunnen ook een gewoonte vormen, al neemt de rechtspraak aan dat die fouten toch niet al te zeer van elkaar mogen verschillen om van een gewoonte te spreken.

Voorbeeld

In deze optiek zou een caissière die herhaalde malen kastekorten blijkt te hebben, uiteindelijk na verschillende van deze feiten burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de opgelopen schade.