Tijdens de duur van de arbeids­overeenkomst Afwezigheid wegens ziekte

Laattijdige aanwezigheid

Bij laattijdige aanwezigheid kunnen de volgende acties ondernomen worden:

Disciplinaire sancties of verwittigingen

Wanneer de werknemer niet tijdig op zijn werk aankomt en hiervoor niet de minste rechtvaardiging heeft, kan hij met een aangetekend schrijven in gebreke gesteld worden.

Zo’n aangetekend schrijven kan in het personeelsdossier van de betrokkene bewaard worden als een negatief appreciatie-element.

Zo kan een dossier opgebouwd worden dat uiteindelijk bij herhaling tot een ontslag om dringende reden kan leiden.

Te laat blijven komen ondanks herhaalde schriftelijke aanmaningen wordt na verloop van tijd immers beschouwd als insubordinatie.

Inhouden van loon

Krachtens artikel 27 van de Arbeidsovereenkomstenwet behoudt de werknemer zijn recht op loon wanneer hij laattijdig aankomt maar de volgende bewijzen kan leveren:

 1. Hij heeft zich langs zijn normale weg naar het werk begeven.
  Met andere woorden, de werknemer mag geen nodeloze omweg gemaakt hebben.
 2. De vertraging is te wijten aan een omstandigheid op de weg naar het werk.
  Het te laat vertrekken is dus geen excuus.
 3. De vertragende omstandigheid op de arbeidsweg dient te wijten te zijn aan een gebeurtenis die onafhankelijk is van de wil van de werknemer.

  Hier kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een trein die een defect heeft gehad tijdens de reis, aan weersomstandigheden, of aan onverwachte files.

  In deze gevallen heeft de werknemer recht op gewaarborgd 
  dagloon. Als een van deze voorwaarden echter niet is vervuld, kan de werkgever loon inhouden.

Gewoon ontslag onder beding van betaling van een verbrekingsvergoeding

Wanneer de werkgever vaststelt dat de werknemer regelmatig laattijdig op het werk verschijnt, kan hij de betrokkene gewoon ontslaan, onder beding van betaling van de normale opzeggingsvergoeding.

Ontslag om dringende reden

Het dient ten zeerste onderstreept te worden dat een laattijdige afwezigheid op zich onvoldoende is om een ontslag om dringende reden door te voeren, zelfs als de werknemer totaal geen verklaring kan geven.

Alleen als de werknemer verscheidene keren laattijdig aanwezig is, en hij hiervoor schriftelijk in gebreke werd gesteld, kan een ontslag om dringende reden eventueel overwogen worden. Op dat ogenblik wordt het meer en meer insubordinatie.