Tijdens de duur van de arbeids­overeenkomst Overdracht van onderneming

Inleiding

De overdracht van onderneming kan verregaande gevolgen hebben voor de werknemers van de overgedragen onderneming. Deze problematiek wordt in België geregeld door cao nr. 32 bis van 7 juni 1985. Deze cao maakt een onderscheid naargelang de overdracht van onderneming het gevolg is van een overeenkomst tussen overdrager en overnemer, of van een overname van activa na een faillissement. CAO 32bis is de omzetting in Belgisch recht van een Europese Richtlijn. Aangezien deze reglementering dus gestoeld is op Europese wetgeving is er zeer veel rechtspraak van het Europees Hof van Justitie over onder andere het begrip overdracht van onderneming krachtens overeenkomst en verdient het aanbeveling om in geval van twijfel over de vraag of een bepaalde situatie al dan niet gekwalificeerd moet worden als een overdracht van onderneming, deze Europese rechtspraak te raadplegen.

Voorafgaande bemerking

De eerste verplichting van de overdragende onderneming en de overnemer bestaat erin de overlegorganen van de onderneming te informeren en te consulteren over het voornemen tot overdracht van onderneming.

Krachtens cao nr. 9 van 9 maart 1972 wordt de ondernemingsraad geïnformeerd en geconsulteerd over de gevolgen van een overdracht of reorganisatie van de onderneming, en dit voorafgaand aan de overdracht. In ondernemingen zonder ondernemingsraad geldt deze verplichting ten aanzien van de vakbondsafvaardiging.

De verplichting tot informatie en consultatie rust zowel op de overdrager als op de overnemer. De werkgever die zijn verplichtingen niet nakomt, is strafbaar.

In ondernemingen zonder ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging moet het CPBW geïnformeerd en geconsulteerd worden over de overdracht. Is er ook een CPBW dan dienen de werknemers zelf geïnformeerd te worden door de werkgever. In dat geval rust op de werkgever geen consultatieverplichting. De werknemers moeten geïnformeerd worden over volgende onderwerpen:

  • de datum of de voorgenomen datum van de overgang;
  • in geval van faillissement, de datum of de voorgenomen datum van de overname van activa
  • de redenen van die overgang of van die overname van activa;
  • de juridische, economische en sociale gevolgen van die overgang of van die overname van activa voor de werknemers;
  • de ten aanzien van de werknemers overwogen maatregelen.