Tijdens de duur van de arbeids­overeenkomst Overdracht van onderneming

Inleiding

De overdracht van onderneming kan verregaande gevolgen hebben voor de werknemers van de overgedragen onderneming. Deze problematiek werd in België geregeld door cao nr. 32 bis van 7 juni 1985. Deze cao maakt een onderscheid naargelang de overdracht van onderneming het gevolg is van een overeenkomst tussen overdrager en overnemer, of van een overname van activa na een faillissement.

Voorafgaande bemerking

De eerste verplichting van de overdragende onderneming en de overnemer bestaat erin de overlegorganen van de onderneming te informeren en te consulteren over het voornemen tot overdracht van onderneming.

Krachtens cao nr. 9 van 9 maart 1972 wordt de ondernemingsraad geïnformeerd en geconsulteerd over de gevolgen van een overdracht of reorganisatie van de onderneming, en dit voorafgaand aan de overdracht. In ondernemingen zonder ondernemingsraad geldt deze verplichting ten aanzien van de vakbondsafvaardiging.

De verplichting tot informatie en consultatie rust zowel op de overdrager als op de overnemer. De werkgever die zijn verplichtingen niet nakomt, is strafbaar.

In ondernemingen zonder ondernemingsraad, CPBW of vakbondsafvaardiging dienen de werknemers zelf geïnformeerd te worden door de werkgever. In dat geval rust op de werkgever geen consultatieverplichting.