Begin van de arbeidsrelatie Doelgroepverminderingen

Inleiding

De overheid wil werkgevers stimuleren om werknemers aan te werven uit bepaalde doelgroepen die moeilijker hun weg naar de arbeidsmarkt vinden, zoals ouderen en jongeren. Die stimulans wordt de doelgroepvermindering genoemd; ze bestaat uit een forfaitaire vermindering van de socialezekerheidsbijdragen die de werkgever moet betalen op het loon van de werknemer. De forfaitaire vermindering wordt toegepast per kwartaal. De vermindering start tijdens het kwartaal van de aanwerving en loopt door gedurende een bepaald aantal kwartalen. De duur hangt af van de soort doelgroepvermindering. Het bedrag van de forfaitaire vermindering hangt af van de betrokken doelgroep en wordt aangepast naar rato van de effectieve prestaties in het kwartaal. 

Of een werknemer het recht opent op een doelgroepvermindering hangt onder meer af van de plaats waar de werkgever gevestigd is, de leeftijd, de scholingsgraad en het loonniveau van de werknemer.