Voorafgaande keuzes Keuze voor werknemers uit andere lidstaten

Toepasselijk arbeidsrecht

Algemeen principe

Bij een tewerkstelling met grensoverschrijdende elementen stelt zich ook steeds de vraag naar welk arbeidsrecht van toepassing is en moet er goed worden nagedacht over hoe de internationale tewerkstelling contractueel wordt geregeld. Een doordachte inrichting van de internationale tewerkstelling kan veel discussies of betwistingen lopende de arbeidsovereenkomst maar ook en vooral bij de beëindiging ervan, vermijden.

Het toepasselijke arbeidsrecht wordt in grensoverschrijdende gevallen bepaald door het Internationaal Privaatrecht. Op de overeenkomsten die gesloten werden tussen 1 januari 1988 en 17 december 2009 zijn de bepalingen van het verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst ondertekend te Rome op 19 juni 1980 (EVO-verdrag) van toepassing. Het toepasselijke recht op de arbeidsovereenkomsten die werden gesloten vanaf 17 december 2009 wordt bepaald door de EG-verordening nr. 593/2008 van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ook wel de Rome-I Verordening genoemd. Stilletjes aan is het EVO-verdrag dan ook aan belang gaan inboeten. De regels voor het bepalen van het toepasselijke recht zijn echter grotendeels dezelfde in de Rome I Verordening en het EVO-verdrag.

In het algemeen geldt het principe van de wilsautonomie.

De overeenkomst wordt beheerst door het recht dat de partijen hebben gekozen, waarbij die rechtskeuze uitdrukkelijk gedaan moet zijn of voldoende moet blijken uit de bepalingen van de overeenkomst of de omstandigheden van het geval.

De partijen kunnen daarbij het toepasselijke recht aanwijzen voor de overeenkomst in haar geheel of voor slechts een onderdeel daarvan.

Zo is het bijvoorbeeld zeer goed mogelijk om een niet-concurrentiebeding aan een ander recht te onderwerpen dan datgene dat de overige bepalingen van een arbeidsovereenkomst beheerst. De ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie zou daarentegen niet aan twee verschillende rechtsstelsels – één voor de werknemer en één voor de werkgever – kunnen worden onderworpen.

Die rechtskeuze kan er echter niet toe leiden dat de werknemer de bescherming verliest welke hij geniet op grond van de dwingende bepalingen van het recht dat bij gebreke van rechtskeuze op hem van toepassing zou zijn.

Indien in de arbeidsovereenkomst dus een rechtskeuzeclausule is opgenomen, dan nog moet er worden nagegaan welk recht toepasselijk zou geweest zijn indien er geen rechtskeuze zou gedaan zijn. Van dat rechtstelsel moeten dan de dwingende bepalingen die de werknemer beschermen, toch worden toegepast. Logischerwijze geldt dat echter alleen indien die bepalingen een grotere bescherming bieden dan de bescherming die de werknemer geniet onder het recht aangeduid in de rechtskeuzeclausule.

Het lijkt hier om een zeer uitgebreide categorie van bepalingen te gaan, althans onder het Belgische arbeidsrecht. Heel wat bepalingen van het Belgische arbeidsrecht zijn immers van dwingende aard en zijn gericht op de bescherming van de werknemer.

Indien de partijen geen rechtskeuze maakten, wordt de arbeidsovereenkomst beheerst door:

  • Het recht van het land waar de werknemer ter uitvoering van de overeenkomst gewoonlijk zijn arbeid verricht, zelfs wanneer hij tijdelijk in een ander land tewerkgesteld is. Denken we hier bijvoorbeeld aan de Amerikaanse werknemer die door de Amerikaanse moedermaatschappij wordt uitgezonden om tijdelijk de leiding te nemen over het Belgische filiaal. Het Amerikaanse recht zal op die rechtsverhouding van toepassing zijn. Wel stelt zich hier het probleem van wat onder 'gewoonlijk zijn arbeid verrichten' dient te worden verstaan.
  • Het recht van het land waar zich de vestiging bevindt die de werknemer in dienst heeft genomen, wanneer die niet in eenzelfde land gewoonlijk zijn arbeid verricht. Denken we hier bijvoorbeeld aan de Engelse werknemer die door het Belgische filiaal van de Canadese moedermaatschappij in dienst werd genomen en die zijn prestaties uitvoert in Frankrijk, België, Nederland, Luxemburg, Duitsland en Spanje. Op zijn arbeidsovereenkomst zal normalerwijze het Belgische recht toepasselijk zijn.

Indien echter uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de arbeidsovereenkomst nauwer verbonden is met een ander land, dan zal het recht van dat andere land toepasselijk worden verklaard.

De toepasselijkheid van het recht overeenkomstig de hierboven beschreven regels kan dan toch nog worden beperkt.

De rechter kan inderdaad de dwingende bepalingen van het recht van een ander land waarmee het geval nauw verbonden is, toepassen indien en voor zover die bepalingen volgens het recht van dat land toepasselijk zijn, ongeacht het recht dat de overeenkomst beheerst.

De rechter kan het normaal toepasselijke recht eveneens terzijde schuiven indien die toepassing kennelijk onverenigbaar is met de openbare orde van het land van de rechter.

De detachering

Voor de tewerkstelling van werknemers uit andere lidstaten die in het kader van de dienstverrichting van hun werkgever tijdelijk werkzaamheden komen verrichten in België, geldt de detacheringswet van 5 maart 2002. Deze wet is de omzetting van een Europese richtlijn die als doel heeft om sociale dumping ten oneerlijke concurrentie via tewerkstelling van buitenlandse werknemers tegen te gaan door te verhinderen dat werknemers uit landen met slechtere arbeidsvoorwaarden goedkoop prestaties kunnen komen leveren in landen met veel duurdere arbeidsvoorwaarden. De detacheringswet bepaalt dat de werkgever die een werknemer naar België detacheert, verplicht is om voor de arbeidsprestaties die hier worden verricht, de arbeids-, loons- en tewerkstellingsvoorwaarden na te leven die bepaald worden door wettelijke, bestuursrechtelijke of conventionele bepalingen die strafrechtelijk beteugeld worden. Aangezien, met uitzondering van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, zowat alle sociale wetten strafrechtelijk gesanctioneerd zijn en dat ook het geval is met algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomsten, betekent dat dat werkgevers die tijdelijk een uit een ander land afkomstige werknemer tewerkstellen in België ertoe gehouden zijn om zo goed als het volledige Belgische sociaal recht en de hier geldende arbeidsvoorwaarden na te leven (minimumlonen, vakantiewetgeving, feestdagen, arbeidsduur, uitzendarbeid …).

Er is ook bescherming voor werknemers die vanuit België worden gedetacheerd naar een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland. Deze werknemers mogen geen nadeel ondervinden als gevolg van het feit dat zij een gerechtelijke of administratieve procedure starten om hun rechten als gedetacheerde werknemer te vrijwaren. Om het toepassingsgebied van deze bescherming te kunnen afbakenen, werd het begrip gedetacheerde werknemer in de wet verduidelijkt. Een gedetacheerde werknemer is iemand die, als er wordt rekening gehouden met de feitelijke elementen, “tijdelijk arbeidsprestaties verricht in België en die, hetzij gewoonlijk werkt op het grondgebied van één of meer andere landen dan België, hetzij is aangeworven in een ander land dan België”.

Werkgevers die werknemers detacheren, hebben ook de verplichting om voorafgaand aan de detacheringen een zogenoemde ‘verbindingspersoon’ aan te duiden. Dit is een contactpersoon die in verbinding zal staan met de bevoegde autoriteiten en die een aantal documenten (in papier of in elektronische vorm) zal moeten kunnen voorleggen indien dat wordt gevraagd door de autoriteiten (bv. de arbeidsovereenkomst, inlichtingen over de voordelen verbonden aan de tewerkstelling, overzicht van de arbeidstijd en de betalingsbewijzen van het loon van de gedetacheerde werknemer). Ook zal via de verbindingspersoon van de werkgever geëist kunnen worden dat documenten vertaald worden in een van de landstalen of in het Engels. In het Sociaal Strafwetboek staan sancties van niveau 2 voor bepaalde specifieke inbreuken die verband houden met de aanstelling van deze verbindingspersoon. Een sanctie van niveau 2 kan bijvoorbeeld worden opgelegd aan werkgevers die werknemers detacheren maar via hun verbindingspersoon niet de gevraagde documenten bezorgen aan de autoriteiten of aan werkgevers die nalaten aan de Belgische autoriteiten mee te delen wie hun verbindingspersoon is inzake detachering.

De wetgeving bepaalt ook een systeem van hoofdelijke aansprakelijkheid ingevoerd voor de (directe) medecontractant in bouwactiviteiten. Volgens de wet is de opdrachtgever die voor activiteiten in de bouwsector een beroep doet op een aannemer, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het loon dat verschuldigd is aan de werknemer die tewerkgesteld wordt door deze aannemer, en dat overeenstemt met de arbeidsprestaties die deze werknemer heeft verricht voor die opdrachtgever. De hoofdelijke aansprakelijkheid heeft betrekking op toekomstige loonschulden, behalve wanneer de hoofdelijke aansprakelijke niet de nodige voorzichtigheid aan de dag heeft gelegd. De regels in verband met hoofdelijke aansprakelijkheid gelden niet alleen voor de in België gedetacheerde werknemers in de bouwsector, maar ook voor alle in België tewerkgestelde werknemers in de bouwsector.

Op 28 juni 2018 werd een nieuwe Detacheringsrichtlijn gesloten, met name Richtlijn (EU) 2018/957 tot wijziging van de Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten.

De nieuwe Detacheringsrichtlijn breidt vooreerst de lijst van harde kern-bepalingen uit. Gedetacheerde werknemers kunnen voortaan ook aanspraak maken op de huisvestingsvoorwaarden volgens de lidstaat van ontvangst indien de werkgever huisvesting aanbiedt, en op dezelfde toeslagen of vergoedingen die gelden voor lokale werknemers voor reis-, maaltijd- en verblijfkosten wanneer ze beroepshalve van huis zijn.

Daar waar in de oude Detacheringsrichtlijn sprake was van “minimumlonen” bepaalt de nieuwe Detacheringsrichtlijn voortaan dat gedetacheerde werknemers recht hebben op dezelfde “beloning” als lokale werknemers voor hetzelfde werk op dezelfde plaats. Het is aan de lidstaat van ontvangst om dit beloningsbegrip te bepalen maar met dien verstande dat het beloningsbegrip alle verplichte beloningselementen moet bevatten en dus niet beperkt mag zijn tot de minimumlonen.

Hierbij wordt ook bepaald dat toeslagen in verband met de detacheringen mogen worden meegenomen in de vergelijking tenzij deze toeslagen betrekking hebben op daadwerkelijke kosten in verband met de detachering, zoals reis-, maaltijd- en verblijfkosten. De werkgever moet deze kosten terugbetalen overeenkomstig de nationale wetgeving en/of praktijk die van toepassing is op de arbeidsrelatie. Wanneer uit de voorwaarden die op de arbeidsrelatie van toepassing zijn niet blijkt welke onderdelen van de toeslag kosten dekt en welke loon zijn, wordt de volledige toeslag vermoed daadwerkelijke kosten in verband met de detachering te dekken.

Ook alle algemeen verbindend verklaarde cao’s in alle sectoren moeten op gedetacheerde werknemers van toepassing zijn.

Hoe dan ook hebben gedetacheerde werknemers na 12 maanden recht op alle arbeidsvoorwaarden die verplicht van toepassing zijn volgens de lidstaat van ontvangst met uitzondering van de voorwaarden en procedures voor het sluiten en beëindigen van de arbeidsovereenkomst en de aanvullende pensioenregelingen. Deze termijn kan op basis van een gemotiveerde kennisgeving worden verlengd tot 18 maanden.

Het principe van gelijke behandeling bij uitzendarbeid zoals voorzien in de Uitzendarbeid Richtlijn is volgens de nieuwe Detacheringsrichtlijn ook van toepassing op gedetacheerde werknemers.

Tot slot werd bepaald dat de huidige Detacheringsrichtlijn van toepassing blijft in de transportsector totdat op Europees niveau in een sectorspecifieke regelgeving zal zijn voorzien.

België heeft tijd tot 30 juli 2020 om deze nieuwe Detacheringsrichtlijn om te zetten in nationale wetgeving. Een wetsontwerp wordt op 28 mei 2020 gestemd in de plenaire vergadering van de Kamer.