Voorafgaande keuzes Keuze tussen zelfstandigen en werknemers

Wat zijn de gevolgen van een gedwongen herkwalificatie?

Een herkwalificatie van een zelfstandige samenwerking tot arbeidsovereenkomst kan een echte lawine aan vorderingen teweegbrengen:

  • een vordering tot het verkrijgen van een verbrekingsvergoeding;
  • loonvorderingen: men heeft als zelfstandige om evidente redenen nooit bepaalde sectorale premies ontvangen, die dan plotseling wel worden opgeëist;
  • vakantiegeld: opmerkelijk bij deze verschillende loonvorderingen is dat de ‘zelfstandige’ onbeperkt in de tijd kan teruggaan om zijn vordering in te stellen. Want, men neemt aan dat het niet-betalen van bijvoorbeeld het vakantiegeld een voortgezet misdrijf uitmaakt, wat in concreto impliceert dat de betrokken werknemer het vakantiegeld kan opeisen voor al zijn prestaties uit het verleden;
  • feestdagenvergoeding (ook hier kan men onbeperkt in de tijd teruggaan);
  • achterstallige dertiende maand;
  • het betalen van RSZ-bijdragen over de uitbetaalde vergoedingen (in principe gedurende de laatste drie jaar). Hierbij moet worden gepreciseerd dat de schijnwerkgever niet alleen werkgeversbijdragen ter waarde van +/- 35% zal moeten betalen, maar ook de werknemersbijdrage van 13,07%, eventueel verhoogd met boetes en nalatigheidsinteresten. In deze context moet ten zeerste benadrukt worden dat eventuele overeenkomsten, die zouden bepalen dat de betaling van die RSZ-bijdragen vervolgens verhaald kan worden op de voormalige zelfstandige die als natuurlijke persoon optrad, volkomen nietig zijn.