Voorafgaande keuzes Keuze tussen zelfstandigen en werknemers

Sociale ruling

Door de Programmawet van 27 december 2006 werd een zogenaamde ‘sociale ruling’ ingevoerd. Dit is een systeem waarbij een specifiek daarvoor op te richten rulingcommissie zich uitspreekt over de aard van arbeidsrelatie na het voorleggen van de vraag hiervoor door de partijen. Deze beoogde rulingcommissie is nooit operationeel geweest. De regering Di Rupo nam, in de strijd tegen (sociale) fraude, het initiatief tot oprichting van de ‘Administratieve commissie ter regeling van de arbeidsrelatie’ op met de wet van 25 augustus 2012, alsook twee Koninklijke Besluiten van 11 februari 2013 die de samenstelling en werking van naderbij uiteenzetten.

De partijen kunnen op gezamenlijk initiatief of op initiatief van één van partijen bij de arbeidsrelatie aldus hun arbeidsrelatie voorleggen aan deze administratieve commissie, dewelke uiteindelijk een bindende beslissing zal nemen omtrent de aard van de arbeidsrelatie. Let wel, deze beslissing zal enkel bindend zijn ten aanzien van de RSZ, de RSVZ en de sociaal verzekeringsfondsen voor zelfstandigen, en dit gedurende een periode van drie jaar op voorwaarde dat de omstandigheden van de samenwerking niet wijzigen.

Op voorwaarde dat er onzekerheid bestaat over het statuut van werknemer of zelfstandige, kan deze vraag gesteld worden aan de administratieve commissie. Daarbij kan het initiatief genomen worden …

  1. hetzij op initiatief van één van de partijen bij de arbeidsrelatie. Dit kan u doen op het ogenblik dat u een zelfstandige beroepsactiviteit opstart, hetzij op het ogenblik van aansluiting bij het socialeverzekeringsfonds, hetzij binnen een termijn van één jaar na aanvang van de arbeidsrelatie. De socialeverzekeringsfonds maakt deze vervolgens over aan de Administratieve commissie;

  2. hetzij op initiatief van één van de partijen bij de arbeidsrelatie of beoogde arbeidsrelatie. Dit kan u doen wanneer u niet zeker bent over de kwalificatie van uw statuut, namelijk of u tewerkgesteld zal worden in een zelfstandigen- of werknemersstatuut. Dit hetzij vóór de aanvang van de arbeidsrelatie, hetzij binnen een termijn van één jaar na aanvang van de arbeidsrelatie. In zo’n geval richt u zich rechtstreeks tot de administratieve commissie.

Indien er sectorspecifieke criteria ingeluid worden, dient de vraag gesteld te worden binnen het jaar volgend op de inwerkingtreding van deze criteria. Binnen een maand na het vellen van de beslissing kan hiertegen beroep worden aangetekend. De uiteindelijke beslissing geldt gedurende drie jaar, voor zover de omstandigheden van de samenwerking ongewijzigd blijven.