De intresten

Op de RSZ-bijdragen die niet betaald zijn binnen de gestelde termijnen, is de werkgever verschuldigd:

  • een bijdrageopslag van 10% op hun bedrag;
  • een verwijlintrest per jaar te rekenen vanaf het verstrijken van deze termijnen tot op de dag waarop de betaling plaatsheeft.

Ben je aangemeld, dan kan je per artikel één woord, zin, of paragraaf markeren en persoonlijke notities toevoegen.
We hebben uw bericht ontvangen