Het einde van de arbeids­overeenkomst Het einde van de arbeidsovereenkomst

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Toen het brugpensioen werd ingevoerd in de jaren 70 werd dat beschouwd als een manier om de oudere werknemers op een zachte manier uit de arbeidsmarkt te begeleiden om zo plaats te maken voor de jonge werknemers. In die tijd kon er nog naar hartenlust worden afgeweken van de algemene leeftijdsvoorwaarde van 60 jaar.

Door van de vergrijzing van de bevolking is de overheid sedert eind 2005 begonnen met het nemen van een hele resem maatregelen om de gevolgen van die vergrijzing in te perken, en meer bepaald de financiering van de sociale zekerheid leefbaar te houden. Het Generatiepact bracht reeds belangrijke wijzigingen aan met betrekking tot de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden, de sociale en fiscale bijdragen op het brugpensioen en het doorvoeren van een activerend beleid bij herstructureringen. Sindsdien is het brugpensioen jaarlijks onderhevig aan verstrengingen.

Eerst en vooral werd de naam brugpensioen gewijzigd naar ‘Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag’, afgekort SWT. Daarnaast werden de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden telkens verstrengd alsook de bijdragen op de aanvullende vergoeding.

Het volgende schema geeft weer welke de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor SWT zijn sinds 1 januari 2017.

De vereiste leeftijd en loopbaan moeten bereikt zijn op het einde van de arbeidsovereenkomst. Dat wil zeggen op het einde van de opzeggingstermijn of op het moment van de verbreking indien de overeenkomst wordt beëindigd met onmiddellijke ingang. Voor de bijzondere stelsels SWT (nachtarbeid, zwaar beroep, medische redenen, ongeschiktheid in de bouwsector) is het zo dat wanneer de opzeggingstermijn eindigt na de geldigheidsduur van de cao, de werknemer recht heeft op SWT als hij tijdens de geldigheidsperiode van de cao voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde. De anciënniteitsvoorwaarde mag dan nog worden bereikt aan het einde van de overeenkomst. Voor ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering gelden nog bijkomende voorwaarden.

Leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden SWT

a) SWT vanaf 62

Cao nr. 17 Mannen Vrouwen
Vanaf Vereiste loopbaan Vanaf Vereiste loopbaan (jaar)1/1/2017 40 1/1/2017 33
1/1/2018 34
1/1/2018 34
1/1/2019 35
1/1/2020 36
1/1/2021 37
1/1/2022 38
1/1/2023 39
1/1/2024 40

b) SWT vanaf 60

Men kan nog met SWT vanaf de leeftijd van 60 op basis van een sectorale of ondernemings-cao die werd gesloten voor 1 juli 2015 en die uiterlijk op 1 januari 2015 in werking is getreden. De maximale duur van een dergelijke cao is 3 jaar en kan dus lopen tot 31 december 2017. Werknemers kunnen volgens het vastkliksysteem hun rechten op SWT vanaf 60 jaar vastklikken. Om zijn rechten te kunnen vastklikken, moet de werknemer aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • ontslagen zijn tijdens de geldigheidsduur van de cao;
 • 60 jaar zijn aan het einde van de arbeidsovereenkomst en tijdens de geldigheidsduur van de cao;
 • voldoen aan de loopbaanvoorwaarde aan het einde van de arbeidsovereenkomst en tijdens de geldigheidsduur van de cao.

De loopbaanvereiste is dezelfde als bij SWT vanaf 62 (zie hiervoor).

c) SWT vanaf 58 met lange loopbaan

Men kan nog met SWT vanaf de leeftijd van 58 op basis van cao nr. 124 en 125 van de NAR als men een loopbaan van 40 jaar heeft. De leeftijd van 58 jaar wordt in 2018 op 59 jaar gebracht. Er moet wel een cao gesloten worden op het niveau van de sector waarin wordt verwezen naar cao nr. 125.

d) SWT vanaf 58 met zwaar beroep

In het jaar 2017 moet de werknemer tegen het einde van de arbeidsovereenkomst aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • 58 jaar of ouder zijn;
 • een loopbaan van minstens 35 jaar hebben;
 • gewerkt hebben in een zwaar beroep:

• Ofwel minstens 5 jaar, in de loop van de laatste 10 kalenderjaren vóór het einde van de arbeidsovereenkomst.

• Ofwel minstens 7 jaar in de loop van de laatste 15 kalenderjaren vóór het einde van de arbeidsovereenkomst.

Wordt als zwaar beroep beschouwd:

 • het werk in wisselende ploegen, meer bepaald de ploegenarbeid in minstens twee ploegen van minstens twee werknemers die hetzelfde werk doen, zowel qua inhoud als qua omvang, en die elkaar in de loop van de dag opvolgen zonder dat er een onderbreking is tussen de opeenvolgende ploegen en zonder dat de overlapping meer bedraagt dan één vierde van hun dagtaak, op voorwaarde dat dewerknemer van ploegen alterneert;
 • het werk in onderbroken diensten waarbij de werknemer permanent werkt in dagprestaties waarvan de begintijd en de eindtijd minimaal 11 uur uit elkaar liggen met een onderbreking van minstens 3 uur en minimumprestaties van 7 uur. Onder permanent verstaat men dat de onderbroken dienst de gewone arbeidsregeling van de werknemer vormt en dat hij niet occasioneel in een dergelijke dienst wordt tewerkgesteld;
 • het werk in een arbeidsregime met nachtarbeid.

Er is een sectorale cao nodig die in dit stelsel voorziet en die verwijst naar cao nr. 122 van de NAR. In het jaar 2018 wordt de leeftijdsvoorwaarde opgetrokken naar 59 jaar.

e) SWT vanaf 58 nachtarbeid/zwaar beroep/medisch attest bouwsector

Cao’s nr. 120 en 121 van de NAR voorzien in een stelsel van SWT voor werknemers die 58 jaar oud zijn en die een loopbaanverleden van 33 jaar hebben. Vanaf 2018 wordt de toegangsleeftijd opgetrokken naar 59 jaar. 

Naast de loopbaanvoorwaarde van 33 jaar moet de werknemer ook nog aan één van volgende voorwaarden voldoen:

 • ofwel minstens 20 jaar gewerkt hebben in een arbeidsregeling met nachtprestaties zoals bepaald in cao nr. 46;
 • ofwel gewerkt hebben in een zwaar beroep:
  • ofwel minstens 5 jaar, in de loop van de laatste 10 kalenderjaren vóór het einde van de arbeidsovereenkomst;
  • ofwel minstens 7 jaar in de loop van de laatste 15 kalenderjaren vóór het einde van de arbeidsovereenkomst
 • ofwel werken in de bouwsector (PC 124) en beschikken over een attest dat zijn arbeidsongeschiktheid bevestigt.

Er moet een sectorale cao zijn die uitdrukkelijk verwijst naar cao nr. 121 van de NAR. Ook  voor dit stelsel zal de leeftijdsvoorwaarde in de toekomst opgetrokken worden naar 60 jaar.

f) SWT vanaf 58 voor mindervaliden of personen met ernstige lichamelijke problemen

Mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen en die een loopbaan van minstens 35 jaar hebben, kunnen met SWT op grond van de NAR cao nr. 123.

g) SWT voor ondernemingen in moeilijkheden en herstructurering

Voor ondernemingen erkend in moeilijkheden kan de SWT-leeftijd verlaagd worden, zonder lager te mogen zijn dan:

201756 jaar
201856 jaar


Let wel, het KB van 3 mei 2007 inzake SWT voorziet in de mogelijkheid dat er een cao wordt gesloten door de NAR waarbij vanaf 2017 de minimumleeftijd geleidelijk zal worden verhoogd om de leeftijd van 60 jaar te bereiken in 2020. Het hiervoor vermelde tijdspad is dus nog niet zeker. De leeftijdsgrens die geldt wanneer de erkenningsperiode start, is de grens die van toepassing is.

Werknemers die in kader van de verlaagde leeftijd met SWT zouden gaan, moeten een beroepsverleden kunnen bewijzen van:

 • ofwel 10 jaar beroepsverleden als loontrekkende binnen de sector binnen de 15 jaar voorafgaand aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
 • ofwel 20 jaar beroepsverleden als loontrekkende.

Bij SWT in kader van een erkenning als onderneming in moeilijkheden of herstructurering is er een ondernemingscao vereist.

Bovendien moet de opzeggingstermijn of de door de opzeggingsvergoeding gedekte periode verstrijken binnen de geldingsduur van de cao en binnen de periode van de erkenning.

h) Opzeggingstermijn met het oog op SWT

Arbeidsovereenkomsten van arbeiders aangevangen vóór 1 januari 2014 die worden opgezegd met het oog op SWT, kunnen voor wat betreft het eerste deel van de opzeggingstermijnen nog genieten van de verkorte opzeggingstermijnen die op 31 december 2013 van toepassing waren.

Dit in tegenstelling tot de arbeidsovereenkomsten van bedienden aangevangen vóór 1 januari 2014 die worden opgezegd met het oog op SWT. De praktijk die men voor 1 januari 2014 toepaste voor bedienden, namelijk het opzeggen met toepassing van het toenmalig wettelijk minimum (3 maanden per periode van 5 jaar), kan met de inwerkingtreding van de forfaitaire opzeggingstermijnen met het eenheidsstatuut niet meer toegepast worden.