Begin van de arbeidsrelatie Doelgroepverminderingen

Regionalisering van de doelgroepvermindering in Vlaanderen, Wallonië en Brussel

Vroeger was het doelgroepenbeleid een federale materie, maar sinds de zesde staatshervorming is het voornamelijk geregionaliseerd. Voortaan is het voornamelijk een gewestelijke bevoegdheid waarbij elk gewest zijn eigen doelgroepenbeleid kan uitwerken.

De volgende doelgroepverminderingen zijn geregionaliseerd:
– oudere werknemers;– langdurig werkzoekenden;– jonge werknemers;– mentors;– herstructurering;– gesubsidieerde contractuelen;– huispersoneel;– kinderopvang;– kunstenaars.

Een aantal zijn evenwel federale doelgroepmaatregelen gebleven:

– nieuwe werkgevers – eerste aanwervingen;
– werkgevers die een collectieve arbeidsduurvermindering of een vierdagenweek instellen;– horeca;– contractuele vervangers openbare sector.

Vlaanderen

In Vlaanderen is ervoor gekozen om vanaf 1 juli 2016 de volgende nieuwe doelgroepverminderingen in te voeren:

– Jongeren: laaggeschoolde (geen diploma of getuigschrift secundair onderwijs) of middengeschoolde (hoogstens een diploma of getuigschrift secundair onderwijs) jongeren die jonger zijn dan 25 en die niet meer verdienen dan een bepaald bedrag, komen in aanmerking voor een vermindering van RSZ-bijdragen gedurende maximaal 2 jaar.

– 55-plus: een bedrijf dat niet tot de social profit of tot de overheid behoort dat een werknemer in dienst neemt van 55 jaar of ouder die niet meer verdient dan een bepaald bedrag, heeft recht op vermindering van RSZ-bijdragen. De duur en het bedrag van de vermindering hangen af van de leeftijd van de werknemer en zijn anciënniteit.

– Langdurig werkzoekenden: de werkgever die een werknemer van minstens 25 jaar en jonger dan 55 jaar, die minstens twee jaar is ingeschreven als niet-werkende werkzoekende, in dienst neemt met een contract van onbepaalde duur of daarmee gelijkgesteld die ten vroegste op 1 januari 2017 is gestart en die tewerkgesteld wordt in een exploitatiezetel in het Vlaams Gewest, komt in aanmerking voor een premie.

– Werving van werknemers met een arbeidsbeperking: de werkgever kan in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor een Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) of een tegemoetkoming in de kosten van een arbeidspostaanpassing.

De invoering van deze nieuwe doelgroepverminderingen gaat gepaard met het stopzetten en uitdoven van een aantal andere maatregelen zoals Activa, Activa Start, Activa Handicap, de tewerkstellingspremie 50+ en de doelgroepvermindering voor herstructureringen. De toegekende voordelen die lopen op de datum van afschaffing, lopen nog verder tot uiterlijk 31 december 2018.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd ervoor gekozen om de doelgroepvermindering voor oudere werknemers geleidelijk aan te verminderen, zowel op het vlak van leeftijd als op het vlak van het grensbedrag van het refertekwartaalloon als het bedrag van de vermindering.

Ook de andere doelgroepverminderingen zullen mogelijk in de toekomst nog gewijzigd worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Vanaf 1 oktober 2017 zijn er nieuwe doelgroepen in Brussel.

Wallonië

In Wallonië zijn sinds 1 juli 2017 (behoudens overgangsmaatregelen) de volgende federale doelgroepverminderingen verdwenen:– jonge werknemers;– langdurig werkzoekenden;– herstructurering (patronaal gedeelte);– huispersoneel;– mentors.

De volgende nieuwe tewerkstellingsmaatregelen zijn in werking getreden op 1 juli 2017:

– Werkuitkering -25 jaar: jonge werknemers die op de dag voor de indiensttreding jonger zijn dan 25 jaar, laaggeschoold zijn (geen diploma hoger secundair onderwijs), middengeschoold zijn (maximaal een diploma of getuigschrift hoger secundair onderwijs) en 6 maanden ingeschreven als niet-werkende werkzoekende met een hoofdverblijfplaats in het Waals Gewest, hebben recht op een werkuitkering gedurende 36 maanden die hoe dan ook stopt op hun 28ste verjaardag.

– Werkuitkering inschakelingscontract: werknemers die op de dag voor de indiensttreding jonger zijn dan 25, hun hoofdverblijfplaats hebben in het Franstalige Waals Gewest, ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende, minstens 18 maanden werkloos zijn, nog geen beroepservaring hebben en die een voltijdse arbeidsovereenkomst sluiten van minstens 12 maanden, hebben recht op een werkuitkering gedurende maximaal 12 maanden die hoe dan ook stopt als de werknemer 26 wordt.

– Werkuitkering langdurig werklozen: iemand die meer dan 12 maanden is ingeschreven als niet-werkende werkzoekende en die zijn hoofdverblijfplaats in het Waals Gewest heeft, heeft recht op een werkuitkering gedurende maximaal 36 maanden.

– Doelgroepvermindering oudere werknemers: de bestaande federale doelgroepvermindering werd omgevormd. Oudere werknemers vanaf 55 jaar tot de pensioenleeftijd komen in aanmerking voor een patronale bijdragenvermindering. De werknemer moet werken in een Waalse vestiging en het refertekwartaalloon moet onder een bepaalde grens liggen.

Meer informatie

Meer gedetailleerde informatie over de verschillende soorten doelgroepverminderingen, hun bijhorende voorwaarden en berekeningswijze vindt u in de instructies van de RSZ via de volgende link: https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/deductions/structuralreduction_targetgroupreductions/introduction.html