Het proefbeding

Definitie proefbeding

Het proefbeding zorgt ervoor dat werkgever en werknemer gedurende de proeftijd bij de aanvang van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (of bij de aanvang van een nieuwe functie) kunnen nagaan of de werknemer voldoet voor de overeengekomen functie en/of de overeengekomen functie de werknemer al dan niet ligt. De wet betreffende het eenheidsstatuut (dd. 26 december 2013) heeft het proefbeding afgeschaft voor de arbeidsovereenkomsten die een aanvang hebben genomen vanaf 1 januari 2014. Het proefbeding dat, in weerwil van deze afschaffing, alsnog wordt opgenomen in een arbeidsovereenkomst zal dan ook geen uitwerking hebben. Dit heeft tot gevolg dat bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens deze onwettelijke proefperiode, de normale
opzeggingstermijnen zullen moeten worden gerespecteerd.

Uitzonderingen

Op deze algemene regel zijn enkele uitzonderingen:

  • De eerste uitzondering is er één van tijdelijke aard. Het gaat hier om de proefbedingen die zijn ingeschreven in arbeidsovereenkomsten die hun aanvang hebben genomen voor 1 januari 2014. Zij blijven nog steeds hun uitwerking genieten in 2014. Daar de maximumtermijn van het proefbeding op 1 jaar was vastgelegd, is dit verschijnsel eind 2014 uitgestorven.

  • Studentenarbeid: In deze soort arbeidsovereenkomsten zal er een automatische proefperiode van de eerste 3 arbeidsdagen zijn, zonder enige noodzaak aan een geschreven clausule (art. 127 Arbeidsovereenkomstenwet).

  • Uitzendarbeid en tijdelijke arbeidsovereenkomsten: In dit soort van arbeidsovereenkomsten mogen proefbedingen wel nog opgenomen worden, doch zij het met de beperking dat deze maximaal de helft van de duurtijd van de arbeidsovereenkomst mogen betreffen. Bovendien mogen er geen opeenvolgende proeftermijnen worden opgenomen ingeval een uitzendkracht via opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid in dezelfde functie, op dezelfde arbeidspost en bij dezelfde gebruiker tewerkgesteld wordt. Indien er geen afwijkende regeling wordt opgenomen geldt het gewone principe van de eerste 3 arbeidsdagen (ongeschreven) (art. 5 Wet op de Uitzendarbeid 24 juli 1987).

Gedurende deze proefperiode mag elke partij de arbeidsovereenkomst beëindigen zonder opzegging of vergoeding.


Ben je aangemeld, dan kan je per artikel één woord, zin, of paragraaf markeren en persoonlijke notities toevoegen.
We hebben uw bericht ontvangen