Arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk

Definitie

De arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk is deze waarbij een werknemer enkel en alleen ter uitvoering van de in de arbeidsovereenkomst nauwkeurig omschreven taak wordt aangeworven, en waarbij die overeenkomst automatisch een einde neemt bij de voltooiing van het overeengekomen werk. Het werk dient dus zowel naar voorwerp als naar omvang zo omschreven te zijn dat beide partijen door de omschrijving van de uit te voeren taak precies kunnen vaststellen wanneer deze taak voltooid is, en wanneer de arbeidsrelatie beëindigd is.

Let op!

De rechtspraak houdt zeer sterk de hand aan de vereiste dat men, door de omschrijving van de te verrichten taak, vanaf de ondertekening van de overeenkomst duidelijk kan inschatten hoelang de arbeidsovereenkomst zal duren. Zo niet verglijdt de arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk in de richting van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Zo werd geoordeeld dat de volgende omschrijvingen in een arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk onvoldoende waren:

  1. ‘als preventieadviseur het leveren van tijdelijke projectmatige ondersteuning voor het realiseren van projecten’ (Arbeidsrechtbank Turnhout 28 april 2008, Soc. Kron. 2010, 384)
  2. ‘ondersteuning van de visuele communicatie en grafische unit. Realisatie van de grafische schema’s van brochures, reclame en van een expositiestand’ (Arbeidshof Brussel 22 februari 2008, J.T.T. 2008, 455)
  3. ‘continu schoonmaakwerk van een fabriek’ (Arbeidshof Antwerpen 18 april 1991, R.W. 1991-1992, 472)
  4. ‘om de actueel lopende bestellingen af te werken’ (Arbeidshof Luik 24 april 1985, J.T.T. 1996, 66)

Wanneer geoordeeld wordt dat de beschrijving onvoldoende precies is, dan wordt de arbeidsovereenkomst voor duidelijk omschreven werk onherroepelijk geherkwalificeerd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. Zodoende zal bij de beëindiging toch een verbrekingsvergoeding betaald moeten worden of een opzeggingstermijn gerespecteerd moeten worden.

In de lijn van het voorgaande oordeelde de rechtspraak eveneens herhaaldelijk dat een arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk waarvan het voortbestaan afhankelijk is van het al dan niet voortbestaan van een onderaannemingsovereenkomst tussen de (werkgever-)onderaannemer en een hoofdaannemer, in feite een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur is (Arbeidshof Brussel 22 februari 2008, J.T.T. 2008, 455 en Arbrb. Namen 16 november 1992, J.T.T. 1993, 162).

Vormvereisten

Opdat een geldige arbeidsovereenkomst voor duidelijk omschreven werk gesloten zou worden, dienen dezelfde formele vereisten vervuld te zijn als bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd:

  • de arbeidsovereenkomst moet schriftelijk opgesteld zijn;
  • het geschrift moet opgesteld worden voor iedere werknemer afzonderlijk;
  • het geschrift moet opgesteld worden ten laatste op het ogenblik dat de werknemer in dienst treedt.

Als aan deze voorwaarden niet voldaan is, worden de partijen geacht verbonden te zijn door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een duidelijk omschreven werk

Ook voor de arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk geldt een principieel verbod van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten. De hierboven bij de arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur besproken – zeer restrictief te interpreteren – uitzonderingen (bewijs door de werkgever van een rechtvaardiging wegens de aard van het werk of wegens een andere wettige reden) gelden eveneens voor de arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk (art. 10 derde lid Arbeidsovereenkomstenwet). De uitzonderingen voorzien in artikel 10bis van de Arbeidsovereenkomstenwet daarentegen spelen niet bij een opvolging van arbeidsovereenkomsten voor een duidelijk omschreven werk, gezien er in dat artikel enkel en alleen over arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur wordt gesproken.

Discriminatieverbod

Naar analogie met de werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur geldt ook voor de werknemers met een arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk een verbod tot minder gunstige behandeling dan vergelijkbare werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, tenzij het onderscheid op grond van objectieve redenen gerechtvaardigd is.